AGB

Общи търговски условия и условия за доставка

I. Обхват

Следните общи търговски условия и условия за доставка се прилагат по отношение на всички поръчки от страна на получателя на стоките – включително всички бъдещи търговски сделки, както и всички случаи, по които няма допълнително и/или недвусмислено споразумение. Отклонения от уговореното от страна на Консигнанта, особено що се отнася до общите търговски условия, могат да бъдат включени в договора само при положение, че горните са били изрично потвърдени в писмен вид.

II. Цени

Всички цени и търговски оферти следва да бъдат потвърдени. Цените, които са в сила в деня на конкретната доставка, се използват и при фактурирането. Цената, посочена в котировката, следва да бъде прилагана при условие, че детайлите по поръчката, съставляващи базата за доставка на стоките, останат непроменени. Нашите цени не включват законоустановения ДДС и са франко завода и, следователно, те не включват разходи за опаковане, транспорт, пощенски разходи, застраховка или каквито и да било допълнителни разходи.

Последващи промени или модификации, поискани от Консигнанта, включително евентуално спиране на производството вследствие на тези промени, следва да бъдат за сметка на Консигнанта. Крайните поръчки, промените или допълнителните споразумения следва да бъдат потвърдени от наша страна в писмена форма, за да влязат в сила.

Чертежи, проекти, пробни тестове, мостри и поръчки на мостри, поставени или инициирани от Консигнанта, се извършват срещу заплащане.

При всички цветови нюанси, форми и пр., предлагани от нас, могат да се получат отклонения, които са възможни и обичайни при подобно производство или са в зависимост от конкретната употреба и които не могат да бъдат изключени при съответното ниво на технологиите в момента на подаване на поръчката. В случай на повтарящи се поръчки, поради спецификата на масовото производство могат да се получат незначителни цветови вариации в сравнение с предходните поръчки. Грешки при печата са за сметка на Купувача, доколкото не се дължат на нас, а са следствие от нечетливост на оригиналното копие / проекта или последващи промени, предприети по негово искане. Не поемаме отговорност за точността на изпълнението в случай на поръчки, дадени по телефона.

Разходите за мостри се начисляват с отделна фактура в съответствие с текущите ценови листи.

III. Условия за плащане

Всички нови клиенти плащат авансово или с наложен платеж. Условия при повторни поръчки: 10 дни след издаване на фактурата. В случай, че желаете да се възползвате от нашата система за директен дебит, ние Ви предлагаме 3 % отстъпка за плащания, извършени в рамките на 8 дни. Сумите, удържани от Купувача по негово усмотрение, по правило се дебитират впоследствие.

При доставки на готова продукция, 50 % от сумата на поръчката се заплаща при приемане на поръчката, а останалите 50 % – при получаване на стоките. Купувачът има право на прихващане само при представяне на неоспорена или правно обвързваща претенция. Компенсация важи и в случаи на удръжки или намаляване на цените.

IV.

В случай на неплащане ще бъде начислена административна такса от 7,50 € при всяко предупреждение. При положение, че Купувачът не извърши дължимо плащане, то Продавачът има право да иска лихви за забава в размер на 5 % над съответния базисен лихвен процент.

V.

В случай, че бъде застрашено уреждането на парично вземане вследствие на влошаване финансовото положение на поръчващата страна, което е възникнало или е станало видно след подписването на договора, Продавачът има право да иска авансово плащане и незабавно плащане на всички неизплатени фактури, вкл. онези, които не са изискуеми към момента, както и да задържи / спре експедирането на стоките, които още не са били доставени, и да преустанови по-нататъшно изпълнение на текущите поръчки.

VI. Доставка, Срок на доставка

Продавачът се задължава да изпрати стоките на Купувача с грижата на добър стопанин, но Продавачът е отговорен само в случай на пряк умисъл или груба небрежност. Превозите се осъщестевяват франко завода (exw) за сметка на Купувача, като рискът също се поема от него. В случай на пратка, при която товарът е предплатен на Продавача, транспортните разходи са описани подробно като отделен пункт във фактурата.

Условията и сроковете на доставка са валидни само в случай, че са били изрично потвърдени от страна на Продавача в писмена форма. Разрешават се частични пратки, както и пратки, изпратени преди изтичането на срока. В случай на доставка чрез подизпълнител са приложими, както е договорено, срокове на доставка до 3 седмици от получаване на проектодокументите/ скиците и материалите за крайния продукт, четири до шест седмици от получаване на плащането, потвърждаване на дизайна и потвърждаване на поръчката, които срокове се прилагат, без да е налице специално споразумение.

При забава, свързана със стоките/ услугите, по вина на Продавача, на същия следва да се предостави в писмана форма разумен гратисен период. В случай, че така определеният гратисен период изтече без какъвто и да било резултат, Купувачът има право да се откаже от договора. Не се допускат претенции за вреди, причинени от закъсняла или неизвършена доставка.

Всички доставки се извършват при запазване на собствеността. Вече доставените стоки остават собственост на Продавача до момента, в който бъде извършено цялостно плащане от страна на Купувача на всички настоящи неплатени суми/салда, които се дължат на Продавача по силата на актуалните търговски условия. Купувачът има право да продаде стоките по надлежния търговски ред. За да се гарантира сигурност на Продавача, Купувачът цедира на Продавача с незабавно действие всички салда, които се дължат на Купувача от страна на прекупвача по силата на споменатата по-горе препродажба. Купувачът има право и е задължен да събере дължимите суми, стига Продавачът да не е ануллирал това му право. Упълномощаването за събиране от страна на Продавача прекратява своето действие без изрично изявление от страна на същия, когато Купувачът преустанови извършването на плащанията. Продавачът не може да упражнява своето право на събиране при условие, че Купувачът пордължава надлежно да осъществява своите задължения за плащане.

VII. Уведомяване за недостатъци / Искове / Освобождаване от отговорност

Във всеки отделен случай Купувачът е длъжен да провери съответствието на доставените стоки с договореното. В момента, в който печатният цех направи изявление, рискът от възможни несъответствия преминава върху Купувача, доколкото същите не са резултат от дефекти, получени или забелязани по време на последващо обработване на продукцията. Същото правило се прилага и по отношение на всички допълнителни изявления, направени от страна на Купувача, касаещи бъдеща продукция.

Искове могат да се предявявяват само в срок от една седмица от получаването на стоките и задължително, във всеки отделен случай, следва да бъдат направени в писмена форма. В случай на претенция от страна на Купувача, преработката и/или обработката на стоките следва незабавно да бъдат преустановени/спрени и да бъде уведомен Продавачът. Искове, основани на скрити недостатъци, които не са били забелязани по време на прегледа, извършен преди установяването им, следва да бъдат предявени незабавно след тяхното откриване, но не по-късно от шест месеца от доставянето на стоките от Продавача.

Не могат да се предявявяват искове, касаещи стоки, които са били преработени или обработени впоследствие, освен в случаите, когато са установени някакви скрити недостатъци, които са отговорност на Продавача. При всички положения върнатите стоки следва да бъдат предоставени на Продавача.

В случай, че Купувачът реши да съхранява готовата продукция в склад на Продавача, конкретизираните по-горе периоди от време започват да текат от датата на получаване на фактурата, която включва тези стоки и е издадена от Продавача за Купувача. Продавачът следва да предостави на Купувача възможност същият да прегледа стоките, които Продавачът е приел да съхранява.

Отговорността на Продавача отпада в случаи на дефекти и загуби, които се покриват от „Стандартната застраховка на готови текстилни стоки” ("Einheitsversicherung für Textilveredelungsware"), приета от Федералната служба за контрол на застрахователната дейност (Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen) (огън, гръм, експлозия, наводнение и т.н.), както и по отношение на преките и косвени вреди, които са резултат от каквито и да било други събития (напр. прекъсване на производствения процес, катастрофи, мерки, наложени от властите, война и т.н.), както и техните последствия, при условие, че Продавачът е действал с грижата на добър стопанин за предодвратяване на вредите и загубите.

Гаранциите и отговорността отпадат и в случай на недостатъци и загуби, които се дължат на състоянието на стоките. Също така и в случай, че чужди стоки, които са били в склада по време на получаването на стоките в завода на Продавача, са включени в готовата продукция на Купувача, и това се дължи на неточна или непълна информация при подаване на поръчката, или на инструкции за увреждаща обработка, дадени от Купувача, които не са били разпознати като такива.

Продавачът не е отговорен за недостатъци, които се дължат пряко или косвено на предварителна обработка на вече доставените стоки от страна на Купувача или на трета страна, както и в случаи на модернизиране или пребоядисване, както и недостатъци, които се дължат пряко или косвено на обстоятелството, че са били използвани неадекватни агенти при възложените довършителни работи на стоките.

Продавачът не може да се позовава на отказ от отговорност, уговорен в Параграф ... , доколкото недостатъците и вредите, предявени от Купувача, не се обхващат от случаите на освобождаване от отговорност и са резултат от грешки от страна на Продавача, направени по време на довършителните работи.

Продавачът не отговаря при наличие на типични търговски отклонения или в случай на маловажни, технически нлагащи се отпадъчни материали или отклонения, които не са могли да бъдат избегнати, напр. отклонения в качеството, цветовете, ширината, теглото, оборудването или дизайна.

VIII. Отстраняване на недостатъци, Компенсация за вреди

В случай, че претенциите са основателни, Продавачът е отговорен по силата на закона да отстрани недостатъците, по своя преценка и предвид други изисквания, и/или да извърши допълнителна доставка. При отклонения в цветовата гама, които не попадат под клаузите на Параграф VII, както и в случаите, когато оспорваните артикули се продават и в алтернативни цветове, отстраняването на недостатъците може да включва, след от консултации с Купувача, пребоядисване в продаваем цвят. В случай на заместващи доставки Купувачът – при условие, че е в състояние да извърши това и доколкото последното е правно оправдано – следва да снабди Продавача, по негова молба, със съответните необходими за производството заготовки, на цени, по които същият може да бъде произведен / закупен.

В случай, че Продавачът реши да не упражни правото си на корекция, пребоядисване, отстраняване на недостатъците или заместваща доставка на стоки, или в случай, че горните действия се окажат невъзможни или неуспешни, тогава Купувачът има право да се откаже от договора. Няма изменение в §361 от Германския граждански кодекс (BGB). Отговорността за последвали вреди, причинени от недостатъците, се изключва, освен в случаите, когато на Продавача или на негови номинирани сътрудници може да се вмени вина за пряк умисъл или груба небрежност. В случаите, когато същността на поръчката включва обработване или довършителни работи върху печатни продукти, Продавачът не отговаря за недостатъци на крайния продукт, причинени от производствените или довършителните работи, при условие, че тези дефекти не са били резултат от пряк умисъл или груба небрежност.

Недостатъци, касаещи само част от доставените стоки, не са основание за претенции, обхващащи цялата доставка, освен в случаите, когато Купувачът не може да се ползва от частична доставка.

IX. Собственик / Авторско право

За всички дизайни и текстове, вече одобрени за печат, отговоря единствено Купувачът. Същият отговаря еднолично в случай, че в процеса на изпълнение на неговата поръчка бъдат предявени права от трети страни. Това се прилага особено в случаите, когато засегнатите приложени мотиви са предмет на лицензирани права. Купувачът следва да освободи Продавача от каквато и да било отговорност по отношение на трети лица, произтичаща от така предявени права.

Търговските предмети и оборудване, и по-специално филми, чертежи, печатарски плаки, литографии, шаблони, мотиви, цветови рецепти и пр., които се използват от Продавача за производството на договорените стоки, остават собственост на Продавача дори и в случай, когато са били фактурирани отделно, и не следва да бъдат предоставени на Купувача. Педпочитаме да получим проектите Ви във вид на векторни графики (по възможност CDR, EPS, Fh9 да бъдат конвертирани в обекти или предоставени заедно с "шрифт") или пикселни графики (TIFF, JPG, PSD, PDF). Освен това данните би трябвало да имат резолюция от най-малко 300dpi, за да бъдат избегнати ненужни разходи за ретуширане. В случай, че не е възможно проектът да бъде предоставен в работен формат, графичните ни дизайнери са в състояние да изготват дизайн в съответствие с Вашите спецификации. Ценовите ставки се базират на текущата ценова листа. Ще ви изпратим оферта с конкретните предпологаеми разходи, преди да започнем изпълнението.

Ситата се съхраняват за период от 4 месеца след приключване на окончателните работи. В случай, че през тези 4 месеца не бъдат получени допълнителни поръчки или молби за архивиране от страна на Купувача, ситата ще бъдат унщожени. Създаването на нови сита е възможно, но ще бъде калкулирано на основата на текущите за момента ценови листи.

X. Местоизпълнение, Подсъдност, Разни

В случай че и Продавачът, и Купувачът са регистрирани търговци според Германския търговски кодекс (HGB), местоизпълнението и подсъдността на всички искове и законови спорове, породени от договорни взаимоотношения, е седалището на Продавача.

В случай, че някое от регламентите по-горе Общи търговски условия и условия на доставка е или стане неефективно, това обстоятелство не се отразява върху валидността на останалите регламенти или договорености. Неефективните регламенти се заместват от други такива, които най-добре отговарят на желаната търговска цел. Същото следва да се приложи и при наличие на пропуски. Освен това следва да се прилагат Унифицираните условия на Германската текстилна индустрия ("Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie") в тяхната най-нова редакция, заедно с допълнителните регламенти относно печата.

Местоизпълнение: Месщетен (Meßstetten)

За контакт:

Mr. Hildebrand
Tel.: +359–(0)745200–35

Mr. Steidle 
Tel.: +49–(0)7436–9280–0

Teaser Image für diese Seite